0623100193 ederanitz@gmail.com
Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden De Ranitz Zorgeloos Bouwen

 

Definities:

 1. Consument: een natuurlijke persoon, die te dezen niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 2. Derde (of: Derden): elke partij die geen partij is bij de opdracht opgedragen aan de Ranitz Zorgeloos Bouwen;
 3. Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en De Ranitz Zorgeloos Bouwen;
 4. Opdrachtgever: de partij die de opdracht verleent;
 5. Project: het geheel van activiteiten gericht op de totstandbrenging van hetgeen de opdrachtgever beoogt.

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een opdracht. Wijzigingen en aanvullingen van de algemene voorwaarden gelden slechts indien deze schriftelijk tussen opdrachtgever en De Ranitz Zorgeloos Bouwen zijn overeengekomen. De wijziging en/of aanvulling geldt slechts voor de desbetreffende opdracht. Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden dan wel van een overeenkomst tussen opdrachtgever en De Ranitz Zorgeloos Bouwen nietig of vernietigbaar is, zullen opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar in overleg treden en een wel toegestane bepaling overeenkomen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de eerdere bepaling in acht worden genomen. De door partijen gezamenlijk overeengekomen bepaling zal worden geacht de oorspronkelijke bepaling te hebben vervangen, waarbij de algemene voorwaarden voor het overige volledig van kracht zullen blijven.

Aanbiedingen en totstandkoming van de Opdracht

 1. De Opdracht komt tot stand op het moment dat De Ranitz Zorgeloos Bouwen de opdrachtbevestiging verzendt.

Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van De Ranitz Zorgeloos Bouwen direct of indirect verband houdende met de uitvoering van de opdracht is beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Als – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van de hiervoor genoemde verzekeringen mocht plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid van De Ranitz Zorgeloos Bouwen voor directe schade beperkt tot een bedrag gelijk aan de advieskosten met een maximum van € 100.000,-. Aansprakelijkheid voor indirecte schade (waaronder begrepen: gevolgschade of vertragingsschade, omzet- en/of winstderving en de kosten die met de uitvoering van het object gemoeid zouden zijn als de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd) is onder alle omstandigheden – behoudens opzet of grove nalatigheid aan de zijde van De Ranitz Zorgeloos Bouwen- uitgesloten.
 2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zowel de tijdige verstrekking als de juistheid van de door of namens hem aan De Ranitz Zorgeloos Bouwen verstrekte inlichtingen, gegevens en beslissingen die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen. De opdrachtgever vrijwaart De Ranitz Zorgeloos Bouwen voor aanspraken van derden ter zake van deze inlichtingen, gegevens en beslissingen.
 3. Voor de uitvoering van het project is het noodzakelijk dat de opdrachtgever contracteert met derden (zoals de aannemer of architect). De Ranitz Zorgeloos Bouwen geeft aanbevelingen ten aanzien van de te kiezen partijen. De Ranitz Zorgeloos Bouwen past bij het geven van een dergelijke aanbeveling een uiterst zorgvuldige selectie toe. De Ranitz Zorgeloos Bouwen staat niet in voor het geleverde werk, eventueel veroorzaakte schade en de planning van deze derden, daar is de betreffende derde verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor. De geleverde werkzaamheden betreffen dan ook een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.
 4. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend is geworden met de schade en met de aansprakelijkheid van De Ranitz Zorgeloos Bouwen daarvoor. Deze verjaringstermijn laat onverlet het verval van enig recht op schadevergoeding in geval van schending van de algemene klachtplicht van artikel 6:89 BW.

Inschakelen derden

 1. De Ranitz Zorgeloos Bouwen is vrij om derden in te schakelen. Bij het inschakelen van derden zal De Ranitz Zorgeloos Bouwen steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Als De Ranitz Zorgeloos Bouwen bij de uitvoering van een opdracht in overleg met de opdrachtgever derden inschakelt, dan is De Ranitz Zorgeloos Bouwen tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derde worden gemaakt of vertraging die door zijn toedoen ontstaat. Als een dergelijke door De Ranitz Zorgeloos Bouwen ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, heeft De Ranitz Zorgeloos Bouwen de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Kosten

 1. De advieskosten bestaan uit het honorarium en de bijkomende kosten.
  1. Het honorarium is de vergoeding die De Ranitz Zorgeloos Bouwen toekomt voor haar werkzaamheden.
  2. Tot de bijkomende kosten behoren onder meer:
   1. de ten behoeve van de opdracht gemaakte reis- en verblijfskosten;
   2. de kosten van het vermenigvuldigen van overeenkomsten, bestekken, tekeningen, berekeningen, rapporten e.d. door middel van lichtdrukken, fotokopiëren, plotten, printen of anderszins;
   3. kosten gemaakt bij het aangaan van contracten en het uitbrengen van deurwaardersexploten, legeskosten, vertaalkosten e.d.;
   4. registratie, kadastrale kosten en andere verschotten.

Betaling van de advieskosten

 1. De Ranitz Zorgeloos Bouwen declareert de advieskosten in maandelijkse termijnen, behoudens anders overeengekomen.
 2. De opdrachtgever betaalt het gedeclareerde bedrag binnen 14 dagen na de datum van de betreffende declaratie.
 3. Verricht de opdrachtgever de ingevolge de opdracht verschuldigde betaling niet tijdig en is de vertraging niet het gevolg van een aan De Ranitz Zorgeloos Bouwen toe te rekenen omstandigheid, dan is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en kan De Ranitz Zorgeloos Bouwen aanspraak maken op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage, met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als uiterste betalingsdag tot en met de dag waarop de opdrachtgever de declaratie heeft voldaan.
 4. Alle werkelijk door De Ranitz Zorgeloos Bouwen gemaakte onkosten om tot voldoening van de betreffende declaratie te komen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de opdrachtgever. Voor consumenten geldt in afwijking hiervan de wettelijke regeling van de incassokosten.

Opzegging

 1. De Ranitz Zorgeloos Bouwen kan in overleg met de opdrachtgever de opdracht beeindigen.Dit zal in ten allen tijden in goed overleg met de opdrachtgever zijn.
 2. Indien de opdracht is opgezegd, dan is de opdrachtgever verplicht om op declaratie van De Ranitz Zorgeloos Bouwen, naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van het moment van opzegging te betalen, waaronder valt: het honorarium, de bijkomende kosten en alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten, voorvloeiend uit verplichtingen die De Ranitz Zorgeloos Bouwen ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de opdracht.

Overige bepalingen

 1. De Ranitz Zorgeloos Bouwen is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen dan wel aan te vullen. De Ranitz Zorgeloos Bouwen zal de opdrachtgevers hier tijdig over informeren en ze opnieuw om akkoord vragen ten aanzien van de gewijzigde voorwaarden.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor behoorlijke verzekering van zijn eigendommen, welke verzekering ook het project omvat.
 3. Op de opdracht is Nederlands recht van toepassing.
 4. De bevoegde rechter te Amsterdam is uitsluitend bevoegd om van alle eventuele geschillen die voortvloeien uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en De Ranitz Zorgeloos Bouwen kennis te nemen.
PDF